Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/280

Başlık: 2004 ilköğretim programı'nın okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları açısından değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Evaluation of the 2004 program of the primary schools in terms of reading and library use habits
Yazar: Dengiz, Asiye Şermin
Danışman(lar): Yılmaz, Bülent
Özet: İlköğretim, yaşam boyu sürecek olan eğitimin önemli bir parçasıdır. Eğitim ve öğretimin bu kademesinde, okuma-yazma, hesap yapma gibi temel bilgilerin yanı sıra, insanın kendi yaşamım sürdürebilme, toplumda değer gören tutum, davranış ve alışkanlıkları edinme gibi becerilerin de temelleri atılmaktadır. Bu nedenle, bireyin edinmesi gereken önemli alışkanlıklardan olan okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarının çocuklara, ilköğretim aşamasında kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Eğitim için kılavuz sayılan ilköğretim programlarının bu alışkanlıkları içerme düzeyi, çocukların okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarım kazanmalarında belirleyici olmaktadır. İlköğretim programlarının bu açıdan ele alınması, sözü edilen konunun olumlu ya da olumsuz yanlarının belirlenmesi ve bu konuda çözümler üretilmesi gerekli görünmektedir. Bu çalışma, Türkiye'de 2005-2006 öğretim yılında uygulanmaya başlanan 2004 İlköğretim Programı'nın okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarım hangi düzeyde ve nasıl bir yaklaşım içinde ele aldığım belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan 2'si özel 7 ilköğretim okulunda görev yapan sınıf öğretmenleri üzerinde gerçeMeştirilmiştir. Bu çerçevede, bu okullardaki 118 öğretmene anket uygulanmıştır. Araştırmanın hipotezi; ""2004 İlköğretim Programı, okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarını bütünsel-sistematik olmayan bir yaklaşım içerisinde ve kısmen yeterli bir düzeyde içermektedir."" biçiminde oluşturulmuştur. Çalışmada, önce, ilköğretim 1-5. sınıf Türkçe, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji ile Matematik dersleri öğretim programlan okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları açısından değerlendirilmiştir. Daha sonra, bu konuya ilişkin öğretmen görüşleri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, 2004 İlköğretim Programı 'nın okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları açısından bütünsel bir yapıya sahip olmadığı ve kısmen yeterli olduğu anlaşılmıştır.
İngilizce Özet: Primary schools are the basic components of the education which continues during the lifetime. In this phase of the education, in addition to basic knowledge like literacy, accounting, surviving, general values, which are better to learn and imply, of the society are learnt. Therefore, it is very important for children to be imposed to use of library and reading habit during the primary school. On that point, how much the primary school programmes include those aspects have the key roles to have these habits. It is seemed to be necessary to take the subject in terms of those habits whether they are promoted or not in the programmes. This work has done to clarify how much the 2004 Programme of the Primary Schools that was implemented in 2005 - 2006 educational year, include those habits, on what level and how. The work was conducted with class teachers in 2 private and 7 public schools that are in the borders of the Ankara Municipality. The questionnaire was asked to 118 teachers of those schools. The hypothesis of the search; "the 2004 Programme of the Primary Schools include reading and library use habits partially sufficient and in an incomplete - unsystematic way." In the work, firstly, the teaching programmes of the lessons of Turkish, Social Sciences, Daily Life, Science and Technology, Mathematics are examined and evaluated in terms of reading and library use habits. Subsequently, opinions of teachers on the matter are analysed. As a result, 2004 Programme of the Primary Schools does not have a complete structure and it is partially enough in terms of reading and library use habits.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 2006
Anahtar kelimeler: Okuma alışkanlığı
Kütüphane kullanma alışkanlığı
İlköğretim programları
İngilizce Anahtar kelimeler: Reading habit
Library use habit
Programmes of the primary schools
Erişim Hakları: İzinli
URI: http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/Dengiz.pdf
http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/280
Koleksiyonlarda Görünür:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Dosya Açıklama BoyutBiçim
99.pdf9.55 MBAdobe PDFGöster/Aç
İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed