Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/443

Başlık: Afganistan üniversite kütüphanelerinin bilginin organizasyonu açısından değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Afghan university library evaluation i̇n terms of the organization of i̇nformation
Yazar: Omed, Moutasimbillah
Danışman(lar): Atılgan, Doğan
Özet: Bilgi ve iletişim teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması bilgi kaynaklarının artırılmasına ve geliştirilmesine yol açmış ve bilginin depolanması ve yeniden hızlı bir şekilde erişilmesine yönelik farklı ve etkili yöntemleri zorunlu kılmıştır. Bu doğrultusunda bilginiin doğru düzgün biçimde düzenlenmesi ona yerel, ulusal bölgesel ve uluslararası düzeyinde erişimini kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır. Bu çalışmada bilginin organizasyonu özellikle kataloglamanın tanımı, amacı, yapısı, işlevleri, tarihsel geçmişi ve uluslararası gelişmeri tanımlanarak Afganistan'daki durumu değerlendirilmiş ve ona göre ülkede kataloglama eğitimin gerekliliği açıklanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde seçilen Afganistan üniversite kütüphanelerinin dermelerinde bulunan bilgi kaynaklarınnın organizasyonu biçimi değerlendirilmiştir. Kütüphanelerden örnek olarak farklı konular ve materyal türlerde seçilen bibliyografik kayıtlar uluslararası standartlarla ölçülmüş ve sonucunda bulunan hatalar ve eksikler belirlenmiş ve açıklanmıştır. Çalışmada 16 sorudan oluşan bir betimleme ankite de uygulanmış ve katılımcılardan alınan görüşlar ışığında Afganistan ünivesite kütüphanelerinin personelin ve yönetim kademelerin mesleki durumu, performasları, kütüphanelerin hizmet seviyesi ve kalitesi, nicel ve nitel olarak kullanıcının bilgi gereksinimlere karşılayıp karşılamaması, bugünki ihtiyaçlara bakıldığında yeterince güncel bilginin bulunup bulunmaması, erişim durumu ve bilginin organizasyonunda uluslararası standartlara uygun olup olmaması saptanmıştır.
İngilizce Özet: Development and widespread of the informatıon and communication technology has led to the increasing and progressing of the information resources and has enforced different and effective methods intended to storing and quickly retrieval of knowledge. İn this direction the arrangement of information in correct and smooth form has facilitated andaccelerated accessing it in local, national, regional, and international level. İn this research as well as defining of the organization of information, particularly definition, purpose, functions, history and developments of cataloging in international level, also has studied Afghanistan's status and According to him the necessity of cataloging education in the country has described. İn The third part of the study, organization method of the information resources was evaluated which found in the collection of the selected Afghan university libraries. As examples selected bibliographic records from the libraries in different subjects and type of material, measured by international standards, in the result situated errors and missings has set and explained. Additionally a 16 questions consisting description survey has been applied in this study and in the light of the views taken from participants Afganistan unıversity library staff and management positions professional status, performances, service level and quality of the libraries, meet the user's information needs of both quantitative and qualitative, Considering the needs of today, lack off sufficient up to date resources, access status and whether it has been determined in accordance with international standards in the organization of information.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 2015
Anahtar kelimeler: Bilgi
Bilginin organizasyonu
Kataloglama
Bilgi erişim
Üniversite kütüphaneleri
Afganistan Üniversite Kütüphaneleri
İngilizce Anahtar kelimeler: Information
Organization of Information
Cataloging
Information access
University libraries
Afghanistan University Libraries
Erişim Hakları: İzinli
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/443
Koleksiyonlarda Görünür:Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Dosya Açıklama BoyutBiçim
901.pdf367.26 kBAdobe PDFGöster/Aç
İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed