Dspace

Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi >
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü >

Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/49

Başlık: Tıp akademisyenlerinin kanıta dayalı bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışları: Hacettepe Üniversitesi örneği
Diğer Başlıklar: The evidence based information needs and information seeking behaviours of medical faculty: A case study of Hacettepe University
Yazar: Köse Uysal, Eda
Danışman(lar): Özenç Uçak, Nazan
Özet: Günümüzde hekimlerin sadece deneyimlerine dayanarak hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik karar vermeleri anlamını yitirmiş, kararların kanıtla desteklenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Özellikle geleneksel tıp uygulamalarının yerini alan “Kanıta Dayalı Tıp” (KDT) uygulamaları, hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde, doğru kararların verilebilmesi için sistemli bir yaklaşımla nitelikli ve güncel araştırmalarla desteklenmesini gerektirmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, tıp ve sağlık bilimlerinde çalışanların kanıta dayalı bilgiye yönelik gereksinimleri ve bilgi arama davranışları üzerine kullanıcı çalışmaları yoğunlaşmıştır. Dünyada bu konuda çok sayıda çalışmaya rastlanırken ülkemizde bu tür çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu araştırmada tıp akademisyenlerinin kanıta dayalı bilgi gereksinimlerinin ve bilgi arama davranışı özelliklerinin ortaya konulması ve bu konuda unvanlar arasında benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırma hipotezleri; “tıp akademisyenlerinin kanıta dayalı bilgi gereksinimleri ve kaynak kullanımları unvana göre farklılık göstermektedir” ve “tıp akademisyenlerinin KDT konusunda eğitim ihtiyacı vardır” şeklinde belirlenmiştir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan toplam 1053 akademisyen içerisinden seçilen 183 kişilik örneklem üzerine yürütülen bu çalışmada, yöntem olarak betimleme kullanılmış, veri toplama teknikleri olarak ise anket ve görüşmeden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda tıp akademisyenlerinin kanıta dayalı bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışı özelliklerinde unvanlar arasında farklılıklar ve benzerlikler görülmektedir. Tıp akademisyenlerinin kanıta dayalı kaynak kullanımlarının unvanlar arasında farklılık gösterdiği ve KDT konusunda eğitime gereksinimleri olduğu saptanmıştır. Ayrıca akademisyenlerin bilgi arama amaçları, kanıta dayalı kaynaklar hakkında bilgilendirilme ve eğitim yolları konusundaki tercihleri ve kütüphanedeki kanıta dayalı bilgi sağlayan basılı ve elektronik kaynak koleksiyonuna yönelik değerlendirmeleri unvana göre değişmektedir.
İngilizce Özet: Today, it has become meaningless for physicians to decide diagnoses and therapeutics of diseases based only on experiences, it has elicited that the decisions should be backed up. Especially Evidence Based Medicine (EBM) practices replacing traditional medical practices require that diseases are supported with qualified and current researches in a systematic approach during the diagnosis and therapeutic processes in order to make correct decisions. Correspondingly, user studies on evidence based information needs and information seeking behaviours of the people working in medical sciences improve. While there are several researches in this respect in the world, it is seen that such researches are inadequate in Turkey. This research aims to present evidence based information needs and information seeking behaviour features of medical academics and to specify similarities and differences between titles. Accordingly, hypotheses of the research are stated as “information need and resource usage of medical academics differ by titles” and “medical academics need to be trained on EBM”. In this research, carried out on a sample of 183 academics of 1053 academics working in Hacettepe University Faculty of Medicine, description method is used; questionnaires and interviews are used as data collection techniques. As a result of the research, it is seen that there are similarities and differences between titles in evidence based information need and information seeking behaviour features. It is also stated that usage of evidence based resources differ by titles and medical academics need to be trained on EBM. Also, the aims of academics to search information, the preferences on training and notification about evidence based sources and the assessment on printed and digital source collection providing evidence based information differ by title.
Tür: Yüksek lisans
Yayın Tarihi: 2011
Anahtar kelimeler: Bilgi gereksinimi
Bilgi arama davranışı
Kanıta dayalı tıp
Tıp akademisyenleri
İngilizce Anahtar kelimeler: Information need
Information seeking behaviour
Evidence based medicine
Medical faculty
Erişim Hakları: Kısıtlı erişim
Ambargo: 2013-06-27
URI: http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/handle/2062/49
Koleksiyonlarda Görünür:Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.

İstatistikler

ArŞivdeki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.

 

Valid XHTML 1.0! Creative Commons Lisansı DSpace Yazılımı Telif Hakkı © 2002-2010  Duraspace - RSS Feed